OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży Mobile Tour..

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy ubezpieczenia NNW z towarzystwem ubezpieczeniowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 25 maj 2018 r. oraz w celu zawarcia umowy wycieczki z biurem podróży.

Osoba podpisująca umowę wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach niezbędnych do wykonania usługi oraz zobowiązana jest poinformować wszystkich pozostałych uczestników z umowy o tym fakcie. W przypadku braku zgody, któregokolwiek z uczestników umowy – wymagane jest podanie odmowy na piśmie, co jednoznaczne jest ze skreśleniem z listy uczestników imprezy turystycznej. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji umowy. Uczestnik wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku, który został zapisany (fotografie, filmy itp.) podczas Imprezy, dla celów informacyjno-promocyjnych Organizatora (np. na stronach internetowych, social media). Uczestnik jest informowany o tym, że będzie robiona fotografia w i może odmówić uczestnictwa w zdjęciach pozowanych- grupowych. Organizator zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy RODO (m.in. umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie). Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Usunięcie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wykonania usługi. Dane są przesyłane jedynie do niezbędnych podmiotów (ubezpieczyciel, linie lotnicze, współorganizator Imprezy, hotel, imienne bilety wstępów).