I. Postanowienia Ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym MOBILETOUR.PL działającym pod adresem: www.mobiletour.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 3. a) Sprzedawcy – rozumie się przez to Mobile Tour Emilia Penkala. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Przelotowa 1/9, NIP 6482635934, REGON 388558827;
 4. b) Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
 5. c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy MOBILETOUR.PL, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mobiletour.pl;
 6. d) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.
 7. e) Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.
 8. f) Dostawcy – rozumie się przez to InPost lub firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.
 9. g) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.
 10. h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 11. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie MOBILETOUR.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
 12. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 13. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 14. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.
 15. Sprzedawca umożliwia kontakt Klientowi w następujący sposób:
 16. a) pod numerem telefonu: +48 883 777 209 w godzinach 8-15, w dni robocze
  c) pod adresem e-mail: kontakt@mobiletour.pl

II. Rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną:

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego MOBILETOUR.PL.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego MOBILETOUR.PL w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

III. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności PayU.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 80 1870 1045 2083 1069 8959 0001 (NEST BANK)
  W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

IV. Warunki realizacji Zamówienia:

 1. Klient nie musi się rejestrować na stronie internetowej MOBILETOUR.PL, aby złożyć zamówienie. Wskazuje produkt/y, którym/i jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” , a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). Do momentu otrzymania przez Sklep potwierdzenia lub zapłaty realizacja zamówienia jest wstrzymana.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
 4. w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,
 5. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową lub płatniczą – w chwili poprawnej autoryzacji karty
 6. Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu). Gwarantujemy realizację w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub zaksięgowania przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.
 7. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

V. Dostawa zamówionego Towaru:

 1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez paczkomaty Inpost. Przy zamówieniach hurtowych według przewoźnika, np. Pocztę Polską /firmę kurierską tylko na terenie Polski. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki.
 2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy prosimy o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

VI. Zwrot zakupionego Towaru:

 1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia odebrania przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować o tym Sklep.
 2. Sklep powinien otrzymać informację o odstąpieniu od umowy w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 5. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument powinien przekazać do Sklepu rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 30 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku zakupu produktów wykonywanych na zamówienie. Produkty, które nie podlegają zwrotowi: leginsy szyte na zamówienie.

Adres do wysyłki zwrotu:

 1. Przelotowa 1/9, 41-800, Zabrze


VII. Tryb postępowania reklamacyjnego:

 1. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 12 miesięcy od daty jej wykrycia. Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na reklamację Konsumenta przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu, uważa się, że Sklep uznał reklamację.
 1. konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku zakupu produktów wykonywanych na zamówienie. Produkty, które nie podlegają zwrotowi: leginsy szyte na zamówienie.
 2. W przypadku chęci złożenia reklamacji na wadliwy Towar Klient może na swój koszt odesłać wadliwy Towar za pomocą kuriera.
 3. W przypadku Towaru zakupionego przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach Konsumenta od dnia 1 stycznia 2023 r. Sklep ponosi odpowiedzialność za Towar niezgody z umową na podstawie przepisów ustawy o Prawach Konsumenta.
 4. W sytuacji braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta (łącznie jako „Klient” ) uprawniony jest do żądania naprawy Towaru lub jego wymiany. W przypadku, gdy doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu, Sklep uprawniony jest do:
 5. a) dokonania wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub
 6. b) dokonania naprawy, gdy Klient żąda wymiany
 7. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałby nadmiernych kosztów dla Sklepu, Sklep może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów Sklep uwzględnia wszelkie okoliczności sprawy.
 8. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie oraz bez nadmiernych niedogodności dla Klienta od chwili, w której Sklep został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Towaru z umową. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep. Klient ma także możliwość odesłania wadliwego
 9. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Towaru w jakiej wartość Towaru zgodnego z umową sprzedaży zostaje do wartości Towaru niezgodnego z umową sprzedaży. Sklep zwraca Klientowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny. Jeżeli brak zgodności z umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 11. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar do Sklepu na jego koszt. Sklep zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sklep odpowiada za niezgodność Towaru z umową sprzedaży, która istniała w chwili dostarczenia Towaru i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.
 13. Sklep nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową sprzedaży jeśli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany Towar jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.


VIII. Ochrona danych osobowych:

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w ramach Sklepu.
 2. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w sklepie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie MOBILETOUR.PL. W tych przypadkach wymagane jest podanie określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do sprzedawcy.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu zawierania za pośrednictwem realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dane osobowe Klientów mogą być również przetwarzane przez Sprzedawcę dla celów statystycznych, archiwizacyjnych, oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także po wyrażeniu na to uprzedniej zgody w celu subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 6. Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Klientów przez cały czas istnienia profilu Klienta w Sklepie, przez okres realizacji zamówień, a także przez okres pełnych pięciu następujących po roku, w którym Klienta złożył ostatnie zamówienie w Sklepie.
 7. Dane osobowe Klientów przetwarzane w Sklepie są lub mogą być przekazywane innym osobom, przy pomocy których Sprzedawca świadczy usługi dostępne w Sklepie, takim jak firma informatyczna, hostingodawca, firma księgowa, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy.
 8. Klient ma prawo do dostępu do danych osobowych przetwarzanych na stronie, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, a w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie udzielonej przez niego zgody, tj. w celu realizacji subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera), Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Wykonanie opisanych niżej uprawnień następuje poprzez kontakt ze Sprzedawcą, na podane na naszej stronie internetowej dane kontaktowe.
 9. Klientowi w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczące nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.